Algemene Huurvoorwaarden
Taalkeuze
Nederlands
English
German
French
Austria
Swiss

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Roldo Rent BV (per 1 juli 2016)

 

Roldo Rent BV te Ermelo, hierna genoemd de verhuurder, verhuurt nader omschreven goederen aan huurder.

 

1. Voor de huurtarieven en vervangingswaarde van de materialen wordt verwezen naar de tarieflijst van Roldo Rent BV of volgens gemaakte afspraak. De factuur zal wekelijk opgemaakt worden en dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op bankrekening NL05RABO0134962176, BIC: RABONL2U.

 

2. Betwisting van de factuur dient binnen het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Roldo Rent BV kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.

 

3. De materialen dienen retour geleverd te worden volgens de instructie voor teruggave van materiaal.

 

4. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

5. De huur eindigt wanneer de huurder de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de huurder worden opgeleverd aan het adres van het depot, gestapeld in transportsets en in de volgorde waarin het gehuurde door de huurder is ontvangen. Het tarief voor herstapelen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

 

6. De vaste uitslagkosten per partij bedragen € 19,50. De vaste inslagkosten per partij bedragen € 22,00. Indien materiaal vuil en/of bestickerd retour geleverd wordt, zullen er reinigingskosten worden berekend. Het tarief voor reinigen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

 

7. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.

 

8. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder. Bij schade aan de RFID tag wordt € 1,00 per tag in rekening van de huurder gebracht.

 

9. De verhuurder heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

 

10. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor de verhuurder en de volgende huurders waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige oplevering door de huurder.

 

11. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de huurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde ontstaan of door het gehuurde toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden of wel van overmacht.

 

13. Het beplakken van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte onderdeel wordt als een vermissing aangemerkt en de huurder in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de schrijfplaat van de rolcontainers en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming.

 

14. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

15. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en ondercuratelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.

 

16. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

 

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Roldo Rent BV (per 1 juli 2016)

 

Roldo Rent BV te Ermelo, hierna genoemd de verhuurder, verhuurt nader omschreven goederen aan huurder.

 

1. Voor de huurtarieven en vervangingswaarde van de materialen wordt verwezen naar de tarieflijst van Roldo Rent BV of volgens gemaakte afspraak. De factuur zal wekelijk opgemaakt worden en dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op bankrekening NL05RABO0134962176, BIC: RABONL2U.

 

2. Betwisting van de factuur dient binnen het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Roldo Rent BV kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.

 

3. De materialen dienen retour geleverd te worden volgens de instructie voor teruggave van materiaal.

 

4. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

5. De huur eindigt wanneer de huurder de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de huurder worden opgeleverd aan het adres van het depot, gestapeld in transportsets en in de volgorde waarin het gehuurde door de huurder is ontvangen. Het tarief voor herstapelen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

 

6. De vaste uitslagkosten per partij bedragen € 19,50. De vaste inslagkosten per partij bedragen € 22,00. Indien materiaal vuil en/of bestickerd retour geleverd wordt, zullen er reinigingskosten worden berekend. Het tarief voor reinigen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

 

7. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.

 

8. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder. Bij schade aan de RFID tag wordt € 1,00 per tag in rekening van de huurder gebracht.

 

9. De verhuurder heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

 

10. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor de verhuurder en de volgende huurders waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige oplevering door de huurder.

 

11. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de huurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde ontstaan of door het gehuurde toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden of wel van overmacht.

 

13. Het beplakken van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte onderdeel wordt als een vermissing aangemerkt en de huurder in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de schrijfplaat van de rolcontainers en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming.

 

14. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

15. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en ondercuratelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.

 

16. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.