Taalkeuze
Nederlands
English
German
French
Austria
Swiss

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor het pdf bestand van de Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 7 april 2020).

 

Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 7 april 2020)

 

Roldo Rent BV te Ermelo wordt in deze voorwaarden aangemerkt als Roldo Rent, de wederpartij van Roldo Rent als Klant.

 

Hoofdstuk I: algemene bepalingen

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klant en Roldo Rent.

Betaling

1. Voor de huurtarieven en vervangingswaarde van de materialen wordt verwezen naar de tarieflijst van Roldo Rent of volgens gemaakte afspraak. De factuur zal wekelijks opgemaakt worden en wordt uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum geïncasseerd middels een SEPA automatische incasso. Op schriftelijk verzoek van Klant kan de vergoeding tevens worden voldaan op factuur. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 21 dagen na factuurdatum en dient overgemaakt te worden op bankrekening NL05RABO0134962176, BIC: RABONL2U. Bij koopopdrachten als bedoeld in artikel 3, vanaf €1.000,00 exclusief btw geldt de volgende betalingstermijn: betaling van 50% van het factuurbedrag bij akkoord opdracht en betaling van 50% van het factuurbedrag uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum.

2. Betwisting van de factuur dient binnen het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Roldo Rent kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.

Koop

3. Roldo Rent levert indien schriftelijk overeengekomen met Klant in een overeenkomst zaken ten titel van koop, tegen de dan actuele dagprijzen. Eventuele Gebreken aan de door Roldo Rent aan Klant geleverde zaken dienen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de zaken kenbaar gemaakt te zijn aan Roldo Rent, op straffe van verval van de rechten van Klant terzake. Een “Gebrek” is een aan Roldo Rent toe te rekenen defect aan de geleverde zaken, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het geleverde niet naar behoren functioneert.

Verhuur

4. De materialen dienen retour geleverd te worden volgens de instructie voor teruggave van materiaal. Klant is verplicht om alle, doch enkel de door Klant gehuurde, materialen te retourneren.

5. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Roldo Rent.

6. De huur eindigt wanneer de Klant de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de Klant worden opgeleverd aan het adres van het depot, gestapeld in transportsets en in de volgorde waarin het gehuurde door de Klant is ontvangen. Het tarief voor herstapelen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

7. Per partij worden vaste uitslag- en inslagkosten berekend. Voor de handlingkosten (inslag en uitslag) wordt verwezen naar de tarieflijst van Roldo Rent of volgens gemaakte afspraak. Indien materiaal vuil en/of bestickerd retour geleverd wordt, zullen er reinigingskosten worden berekend. Het tarief voor reinigen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

8. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De Klant verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.

9. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de Klant. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de Klant. Klant verklaart ermee bekend te zijn dat de op de materialen gebruikte RFID-tags niet bestand zijn tegen gammastraling. De kosten voor vervanging of herstel van beschadigde en/of niet meer werkende RFID-tags komen uitsluitend ten laste van de Klant, ongeacht de oorzaak daarvan. Bij schade aan de RFID-tag wordt € 1,00 per tag in rekening van de Klant gebracht.

10. Roldo Rent heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

11. In geval van diefstal of vermissing van het gehuurde is Klant verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Roldo Rent te melden. Bij diefstal of vermissing van het gehuurde verplicht Klant zich ertoe de schade aan Roldo Rent te vergoeden tegen de vervangingswaarde van hetgeen is gestolen of is vermist, onder aftrek van de reeds door Klant betaalde huurtermijnen voor het gehuurde. Voor vermiste zaken, waarvoor door Roldo Rent reeds de vervangingswaarde aan Klant is doorbelast en die later door Klant wordt gevonden en geretourneerd, is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze verschuldigde huurprijs wordt door Roldo Rent in mindering gebracht op de aan Klant te retourneren vergoeding van de vervangingswaarde.

12. Het beplakken van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte onderdeel wordt als een vermissing aangemerkt en de Klant in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de schrijfplaat van de rolcontainers en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming.

13. Wanneer Klant in gebreke blijft de overeengekomen vergoeding tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Klant’s roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door Klant surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer Klant geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, Roldo Rent het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd Roldo Rent’s recht om van de Klant vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

14. De Klant verbindt zich ertoe Roldo Rent onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op Klant’s roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en ondercuratelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.

15. Ten laste van de Klant komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke Roldo Rent voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

Aansprakelijkheid

16. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de Klant. Vanaf de levering van zaken aan Klant die o.g.v. artikel 3 zijn overgedragen ten titel van koop, is al het risico van het geleverde, inclusief brand of diefstal, voor de Klant. Roldo Rent zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen Gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld, behoudens artikel 17.

17. De aansprakelijkheid van Roldo Rent is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan personen werkzaam bij Klant, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de geleverde zaak of de gehuurde zaak, of door opzet of grove schuld van Roldo Rent. Tevens is de aansprakelijkheid van Roldo Rent beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Roldo Rent afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving en vertragingsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de datum dat de schade is ontstaan.

19. De Klant is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor Roldo Rent en de volgende klanten, waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige en volledige oplevering door de Klant.

20. De Klant is tevens aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde of aan het gekochte ontstaan of door het gehuurde of het gekochte toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de Klant of derden of wel van overmacht.

 

Hoofdstuk II: beschikbaarstelling platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover Roldo Rent een online platform ter beschikking stelt aan Klant.

21. Het platform wordt ter beschikking gesteld voor de overeengekomen duur. Indien geen duur is overeengekomen, wordt het platform ter beschikking gesteld voor de duur van de huur, althans, indien sprake is van een bestendige handelsrelatie, voor de duur van die handelsrelatie.

22. Het platform wordt ter beschikking gesteld tegen de overeengekomen vergoeding, althans de op de actuele tarieflijst vermelde vergoeding.

23. Klant mag het platform alleen gebruiken voor eigen interne bedrijfsdoeleinden. Klant mag het platform niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij die derden is te beschouwen als hulppersoon van Klant.

24. Klant dient de door Roldo Rent verstrekte authentificatiemiddelen om toegang te krijgen tot het platform strikt geheim te houden. Roldo Rent mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de authenticatiemiddelen gekoppeld aan een bepaalde Klant, ook daadwerkelijk (een medewerker van) die Klant is. Indien Klant vermoedt of weet dat de authentificatiemiddelen niet langer geheim zijn, zal zij Roldo Rent daarover ogenblikkelijk informeren.

25. Het platform wordt “as is” aangeboden, dat wil zeggen zonder enige garantie ten aanzien van de geschiktheid van het platform voor enig (specifiek) doel en zonder de garantie dat eventuele fouten zullen worden verholpen of functionaliteiten zullen worden toegevoegd dan wel behouden.

26. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform berusten bij Roldo Rent althans haar licentiegevers. Klant verkrijgt slechts een tijdelijk gebruiksrecht op het platform.

27. Roldo Rent kan niet garanderen dat het platform te allen tijde beschikbaar is voor Klant. Roldo Rent behoudt zich het recht voor het platform tijdelijk buiten gebruik te stellen in het kader van onderhoud, aanpassing of verbetering.

28. Roldo Rent maakt gebruik van het platform om uitslag en inslag van de door Klant gehuurde materialen te registreren (hierna: “online administratie”). Daarnaast houdt Roldo Rent een papieren administratie van de door Klant gehuurde materialen bij. Aan de papieren administratie komt dwingende bewijskracht toe. In geval van onderlinge strijdigheid tussen de online administratie en de papieren administratie van Roldo Rent, geldt dat enkel aan de papieren administratie rechten kunnen worden ontleend.

29. In afwijking van artikel 24 geldt dat dwingende bewijskracht toekomt aan de online administratie in geval uit de online administratie blijkt dat de Klant materialen heeft geretourneerd die zijn gehuurd door een andere partij. In dat geval kunnen enkel aan de online administratie rechten worden ontleend.

30. Roldo Rent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het platform of uit het gebruik van op het platform aangeboden diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op het platform verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het platform.

 

Hoofdstuk III: verwerking persoonsgegevens platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover Roldo Rent - al dan niet via het in het vorige hoofdstuk bedoelde platform - persoonsgegevens verwerkt waarvoor Klant (verwerkings)verantwoordelijk is.

31. Roldo Rent wordt als bewerker als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschouwd.

32. De verwerking van persoonsgegevens door Roldo Rent zal beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden. Roldo Rent zal de gegevens overigens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van Klant dan wel voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is.

33. Roldo Rent zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting Roldo Rent tot verdere opslag verplicht.

34. Roldo Rent zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens vertrouwelijkheid in acht neemt.

35. Roldo Rent zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de Klant vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en Klant de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.

36. Roldo Rent zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.

37. Roldo Rent zal Klant zonder onredelijke vertraging informeren over een inbeuk in verband met persoonsgegevens en Klant in dat kader van alle relevante (aanvullende) informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Roldo Rent zal de inbreuken en alle in dat kader relevante feiten en omstandigheden omtrent de inbreuk documenteren.

38. Roldo Rent zal Klant bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op Klant rusten.

39. Roldo Rent zal voorts alle noodzakelijke informatie die nodig is om de nakoming van wettelijke verplichtingen aan te (kunnen) tonen op eerste verzoek van Klant ter beschikking stellen. Roldo Rent zal in dat kader ook audits/inspecties door de Klant of een daartoe ingeschakelde derde toestaan.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor het pdf bestand van de Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 7 april 2020).

 

Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 7 april 2020)

 

Roldo Rent BV te Ermelo wordt in deze voorwaarden aangemerkt als Roldo Rent, de wederpartij van Roldo Rent als Klant.

 

Hoofdstuk I: algemene bepalingen

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klant en Roldo Rent.

Betaling

1. Voor de huurtarieven en vervangingswaarde van de materialen wordt verwezen naar de tarieflijst van Roldo Rent of volgens gemaakte afspraak. De factuur zal wekelijks opgemaakt worden en wordt uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum geïncasseerd middels een SEPA automatische incasso. Op schriftelijk verzoek van Klant kan de vergoeding tevens worden voldaan op factuur. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 21 dagen na factuurdatum en dient overgemaakt te worden op bankrekening NL05RABO0134962176, BIC: RABONL2U. Bij koopopdrachten als bedoeld in artikel 3, vanaf €1.000,00 exclusief btw geldt de volgende betalingstermijn: betaling van 50% van het factuurbedrag bij akkoord opdracht en betaling van 50% van het factuurbedrag uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum.

2. Betwisting van de factuur dient binnen het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Roldo Rent kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.

Koop

3. Roldo Rent levert indien schriftelijk overeengekomen met Klant in een overeenkomst zaken ten titel van koop, tegen de dan actuele dagprijzen. Eventuele Gebreken aan de door Roldo Rent aan Klant geleverde zaken dienen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de zaken kenbaar gemaakt te zijn aan Roldo Rent, op straffe van verval van de rechten van Klant terzake. Een “Gebrek” is een aan Roldo Rent toe te rekenen defect aan de geleverde zaken, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het geleverde niet naar behoren functioneert.

Verhuur

4. De materialen dienen retour geleverd te worden volgens de instructie voor teruggave van materiaal. Klant is verplicht om alle, doch enkel de door Klant gehuurde, materialen te retourneren.

5. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Roldo Rent.

6. De huur eindigt wanneer de Klant de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de Klant worden opgeleverd aan het adres van het depot, gestapeld in transportsets en in de volgorde waarin het gehuurde door de Klant is ontvangen. Het tarief voor herstapelen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

7. Per partij worden vaste uitslag- en inslagkosten berekend. Voor de handlingkosten (inslag en uitslag) wordt verwezen naar de tarieflijst van Roldo Rent of volgens gemaakte afspraak. Indien materiaal vuil en/of bestickerd retour geleverd wordt, zullen er reinigingskosten worden berekend. Het tarief voor reinigen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst Roldo Rent).

8. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De Klant verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.

9. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de Klant. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de Klant. Klant verklaart ermee bekend te zijn dat de op de materialen gebruikte RFID-tags niet bestand zijn tegen gammastraling. De kosten voor vervanging of herstel van beschadigde en/of niet meer werkende RFID-tags komen uitsluitend ten laste van de Klant, ongeacht de oorzaak daarvan. Bij schade aan de RFID-tag wordt € 1,00 per tag in rekening van de Klant gebracht.

10. Roldo Rent heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

11. In geval van diefstal of vermissing van het gehuurde is Klant verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Roldo Rent te melden. Bij diefstal of vermissing van het gehuurde verplicht Klant zich ertoe de schade aan Roldo Rent te vergoeden tegen de vervangingswaarde van hetgeen is gestolen of is vermist, onder aftrek van de reeds door Klant betaalde huurtermijnen voor het gehuurde. Voor vermiste zaken, waarvoor door Roldo Rent reeds de vervangingswaarde aan Klant is doorbelast en die later door Klant wordt gevonden en geretourneerd, is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze verschuldigde huurprijs wordt door Roldo Rent in mindering gebracht op de aan Klant te retourneren vergoeding van de vervangingswaarde.

12. Het beplakken van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte onderdeel wordt als een vermissing aangemerkt en de Klant in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de schrijfplaat van de rolcontainers en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming.

13. Wanneer Klant in gebreke blijft de overeengekomen vergoeding tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Klant’s roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door Klant surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer Klant geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, Roldo Rent het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd Roldo Rent’s recht om van de Klant vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

14. De Klant verbindt zich ertoe Roldo Rent onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op Klant’s roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en ondercuratelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.

15. Ten laste van de Klant komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke Roldo Rent voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

Aansprakelijkheid

16. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de Klant. Vanaf de levering van zaken aan Klant die o.g.v. artikel 3 zijn overgedragen ten titel van koop, is al het risico van het geleverde, inclusief brand of diefstal, voor de Klant. Roldo Rent zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen Gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld, behoudens artikel 17.

17. De aansprakelijkheid van Roldo Rent is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan personen werkzaam bij Klant, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de geleverde zaak of de gehuurde zaak, of door opzet of grove schuld van Roldo Rent. Tevens is de aansprakelijkheid van Roldo Rent beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Roldo Rent afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving en vertragingsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de datum dat de schade is ontstaan.

19. De Klant is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor Roldo Rent en de volgende klanten, waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige en volledige oplevering door de Klant.

20. De Klant is tevens aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde of aan het gekochte ontstaan of door het gehuurde of het gekochte toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de Klant of derden of wel van overmacht.

 

Hoofdstuk II: beschikbaarstelling platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover Roldo Rent een online platform ter beschikking stelt aan Klant.

21. Het platform wordt ter beschikking gesteld voor de overeengekomen duur. Indien geen duur is overeengekomen, wordt het platform ter beschikking gesteld voor de duur van de huur, althans, indien sprake is van een bestendige handelsrelatie, voor de duur van die handelsrelatie.

22. Het platform wordt ter beschikking gesteld tegen de overeengekomen vergoeding, althans de op de actuele tarieflijst vermelde vergoeding.

23. Klant mag het platform alleen gebruiken voor eigen interne bedrijfsdoeleinden. Klant mag het platform niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij die derden is te beschouwen als hulppersoon van Klant.

24. Klant dient de door Roldo Rent verstrekte authentificatiemiddelen om toegang te krijgen tot het platform strikt geheim te houden. Roldo Rent mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de authenticatiemiddelen gekoppeld aan een bepaalde Klant, ook daadwerkelijk (een medewerker van) die Klant is. Indien Klant vermoedt of weet dat de authentificatiemiddelen niet langer geheim zijn, zal zij Roldo Rent daarover ogenblikkelijk informeren.

25. Het platform wordt “as is” aangeboden, dat wil zeggen zonder enige garantie ten aanzien van de geschiktheid van het platform voor enig (specifiek) doel en zonder de garantie dat eventuele fouten zullen worden verholpen of functionaliteiten zullen worden toegevoegd dan wel behouden.

26. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform berusten bij Roldo Rent althans haar licentiegevers. Klant verkrijgt slechts een tijdelijk gebruiksrecht op het platform.

27. Roldo Rent kan niet garanderen dat het platform te allen tijde beschikbaar is voor Klant. Roldo Rent behoudt zich het recht voor het platform tijdelijk buiten gebruik te stellen in het kader van onderhoud, aanpassing of verbetering.

28. Roldo Rent maakt gebruik van het platform om uitslag en inslag van de door Klant gehuurde materialen te registreren (hierna: “online administratie”). Daarnaast houdt Roldo Rent een papieren administratie van de door Klant gehuurde materialen bij. Aan de papieren administratie komt dwingende bewijskracht toe. In geval van onderlinge strijdigheid tussen de online administratie en de papieren administratie van Roldo Rent, geldt dat enkel aan de papieren administratie rechten kunnen worden ontleend.

29. In afwijking van artikel 24 geldt dat dwingende bewijskracht toekomt aan de online administratie in geval uit de online administratie blijkt dat de Klant materialen heeft geretourneerd die zijn gehuurd door een andere partij. In dat geval kunnen enkel aan de online administratie rechten worden ontleend.

30. Roldo Rent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het platform of uit het gebruik van op het platform aangeboden diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op het platform verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het platform.

 

Hoofdstuk III: verwerking persoonsgegevens platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover Roldo Rent - al dan niet via het in het vorige hoofdstuk bedoelde platform - persoonsgegevens verwerkt waarvoor Klant (verwerkings)verantwoordelijk is.

31. Roldo Rent wordt als bewerker als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschouwd.

32. De verwerking van persoonsgegevens door Roldo Rent zal beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden. Roldo Rent zal de gegevens overigens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van Klant dan wel voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is.

33. Roldo Rent zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting Roldo Rent tot verdere opslag verplicht.

34. Roldo Rent zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens vertrouwelijkheid in acht neemt.

35. Roldo Rent zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de Klant vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en Klant de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.

36. Roldo Rent zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.

37. Roldo Rent zal Klant zonder onredelijke vertraging informeren over een inbeuk in verband met persoonsgegevens en Klant in dat kader van alle relevante (aanvullende) informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Roldo Rent zal de inbreuken en alle in dat kader relevante feiten en omstandigheden omtrent de inbreuk documenteren.

38. Roldo Rent zal Klant bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op Klant rusten.

39. Roldo Rent zal voorts alle noodzakelijke informatie die nodig is om de nakoming van wettelijke verplichtingen aan te (kunnen) tonen op eerste verzoek van Klant ter beschikking stellen. Roldo Rent zal in dat kader ook audits/inspecties door de Klant of een daartoe ingeschakelde derde toestaan.