Taalkeuze
Nederlands
English
German
French
Austria
Swiss

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor het pdf bestand van de Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 21 januari 2019).

 

Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 21 januari 2019)

 

Roldo Rent BV te Ermelo wordt in deze voorwaarden aangemerkt als verhuurder, de wederpartij van verhuurder als huurder.

 

Hoofdstuk I: algemene bepalingen

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen huurder en verhuurder.

 

1. Voor de huurtarieven en vervangingswaarde van de materialen wordt verwezen naar de tarieflijst van verhuurder of volgens gemaakte afspraak. De factuur zal wekelijks opgemaakt worden en dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op bankrekening NL05RABO0134962176, BIC: RABONL2U. Bij koopopdrachten vanaf €1.000,00 exclusief BTW geldt de volgende betalingstermijn: betaling van 50% van het factuurbedrag bij akkoord opdracht en betaling van 50% van het factuurbedrag uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum.

 

2. Betwisting van de factuur dient binnen het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.

 

3. De materialen dienen retour geleverd te worden volgens de instructie voor teruggave van materiaal.

 

4.Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

5. De huur eindigt wanneer de huurder de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de huurder worden opgeleverd aan het adres van het depot, gestapeld in transportsets en in de volgorde waarin het gehuurde door de huurder is ontvangen. Het tarief voor herstapelen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst verhuurder).

 

6. Per partij worden vaste uitslag- en inslagkosten berekend. Voor de handlingkosten (inslag en uitslag) wordt verwezen naar de tarieflijst van verhuurder of volgens gemaakte afspraak. Indien materiaal vuil en/of bestickerd retour geleverd wordt, zullen er reinigingskosten worden berekend. Het tarief voor reinigen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst verhuurder).

 

7. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.

 

8. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder. Bij schade aan de RFID tag wordt € 1,00 per tag in rekening van de huurder gebracht.

 

9. De verhuurder heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

 

10. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor de verhuurder en de volgende huurders waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige oplevering door de huurder.

 

11. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de huurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde ontstaan of door het gehuurde toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden of wel van overmacht.

 

13. Het beplakken van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte onderdeel wordt als een vermissing aangemerkt en de huurder in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de schrijfplaat van de rolcontainers en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming.

 

14. Wanneer huurder in gebreke blijft de overeengekomen vergoeding tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

15. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en ondercuratelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.

 

16. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

 

Hoofdstuk II: beschikbaarstelling platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover verhuurder een online platform ter beschikking stelt aan huurder.

 

17. Het platform wordt ter beschikking gesteld voor de overeengekomen duur. Indien geen duur is overeengekomen, wordt het platform ter beschikking gesteld voor de duur van de huur, althans, indien sprake is van een bestendige handelsrelatie, voor de duur van die handelsrelatie.

 

18. Het platform wordt ter beschikking gesteld tegen de overeengekomen vergoeding, althans de op de actuele tarieflijst vermelde vergoeding.

 

19. Huurder mag het platform alleen gebruiken voor eigen interne bedrijfsdoeleinden. Huurder mag het platform niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij die derden is te beschouwen als hulppersoon van huurder.

 

20. Huurder dient de door verhuurder verstrekte authentificatiemiddelen om toegang te krijgen tot het platform strikt geheim te houden. Verhuurder mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de authenticatiemiddelen gekoppeld aan een bepaalde huurder, ook daadwerkelijk (een medewerker van) die huurder is. Indien huurder vermoedt of weet dat de authentificatiemiddelen niet langer geheim zijn, zal zij verhuurder daarover ogenblikkelijk informeren.

 

21. Het platform wordt “as is” aangeboden, dat wil zeggen zonder enige garantie ten aanzien van de geschiktheid van het platform voor enig (specifiek) doel en zonder de garantie dat eventuele fouten zullen worden verholpen of functionaliteiten zullen worden toegevoegd dan wel behouden.

 

22. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform berusten bij verhuurder althans haar licentiegevers. Huurder verkrijgt slechts een tijdelijk gebruiksrecht op het platform.

 

23. Verhuurder kan niet garanderen dat het platform te allen tijde beschikbaar is voor huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor het platform tijdelijk buiten gebruik te stellen in het kader van onderhoud, aanpassing of verbetering.

 

24. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het platform of uit het gebruik van op het platform aangeboden diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op het platform verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het platform.

 

Hoofdstuk II: verwerking persoonsgegevens platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover verhuurder - al dan niet via het in het vorige hoofdstuk bedoelde platform - persoonsgegevens verwerkt waarvoor huurder (verwerkings)verantwoordelijk is.

 

25. Verhuurder wordt als bewerker als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschouwd.

 

26. De verwerking van persoonsgegevens door verhuurder zal beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden. Verhuurder zal de gegevens overigens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van huurder dan wel voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is.

 

27. Verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting verhuurder tot verdere opslag verplicht.

 

28. Verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens vertrouwelijkheid in acht neemt.

 

29. Verhuurder zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en huurder de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.

 

30. Verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.

 

31. Verhuurder zal huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbeuk in verband met persoonsgegevens en huurder in dat kader van alle relevante (aanvullende) informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Verhuurder zal de inbreuken en alle in dat kader relevante feiten en omstandigheden omtrent de inbreuk documenteren.

 

32. Verhuurder zal huurder bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op huurder rusten.

 

33. Verhuurder zal voorts alle noodzakelijke informatie die nodig is om de nakoming van wettelijke verplichtingen aan te (kunnen) tonen op eerste verzoek van huurder ter beschikking stellen. Verhuurder zal in dat kader ook audits/inspecties door de huurder of een daartoe ingeschakelde derde toestaan.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor het pdf bestand van de Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 21 januari 2019).

 

Algemene voorwaarden Roldo Rent BV (per 21 januari 2019)

 

Roldo Rent BV te Ermelo wordt in deze voorwaarden aangemerkt als verhuurder, de wederpartij van verhuurder als huurder.

 

Hoofdstuk I: algemene bepalingen

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen huurder en verhuurder.

 

1. Voor de huurtarieven en vervangingswaarde van de materialen wordt verwezen naar de tarieflijst van verhuurder of volgens gemaakte afspraak. De factuur zal wekelijks opgemaakt worden en dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op bankrekening NL05RABO0134962176, BIC: RABONL2U. Bij koopopdrachten vanaf €1.000,00 exclusief BTW geldt de volgende betalingstermijn: betaling van 50% van het factuurbedrag bij akkoord opdracht en betaling van 50% van het factuurbedrag uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum.

 

2. Betwisting van de factuur dient binnen het verstrijken van de betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.

 

3. De materialen dienen retour geleverd te worden volgens de instructie voor teruggave van materiaal.

 

4.Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet onder bezwarende titel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

5. De huur eindigt wanneer de huurder de gehuurde producten retour levert in het depot of volgens afspraak. Het gehuurde moet op deze datum op kosten van de huurder worden opgeleverd aan het adres van het depot, gestapeld in transportsets en in de volgorde waarin het gehuurde door de huurder is ontvangen. Het tarief voor herstapelen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst verhuurder).

 

6. Per partij worden vaste uitslag- en inslagkosten berekend. Voor de handlingkosten (inslag en uitslag) wordt verwezen naar de tarieflijst van verhuurder of volgens gemaakte afspraak. Indien materiaal vuil en/of bestickerd retour geleverd wordt, zullen er reinigingskosten worden berekend. Het tarief voor reinigen wordt berekend op basis van manuren (zie tarieflijst verhuurder).

 

7. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.

 

8. De kosten van onderhoud, vervanging of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen over het gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten laste van de huurder. Bij schade aan de RFID tag wordt € 1,00 per tag in rekening van de huurder gebracht.

 

9. De verhuurder heeft het recht controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

 

10. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan, voor de verhuurder en de volgende huurders waarmede een huurovereenkomst is afgesloten, bij het in gebreke blijven van een tijdige oplevering door de huurder.

 

11. Vanaf de overdracht van het gehuurde bij uitlevering tot na de inslag van de goederen ter afsluiting van deze huurovereenkomst is al het risico van het gehuurde, inclusief brand of diefstal voor de huurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde ontstaan of door het gehuurde toegebracht, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden of wel van overmacht.

 

13. Het beplakken van alle materialen is verboden. Het beschreven of beplakte onderdeel wordt als een vermissing aangemerkt en de huurder in rekening gebracht. Etiketteren is uitsluitend toegestaan op de schrijfplaat van de rolcontainers en op de daarvoor bestemde ruimte op de kunststof boxen met etiketten welke voorzien zijn van een semipermanente verlijming.

 

14. Wanneer huurder in gebreke blijft de overeengekomen vergoeding tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie deze huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 261 tot en met 279 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

15. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en ondercuratelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van deze overeenkomst.

 

16. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

 

Hoofdstuk II: beschikbaarstelling platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover verhuurder een online platform ter beschikking stelt aan huurder.

 

17. Het platform wordt ter beschikking gesteld voor de overeengekomen duur. Indien geen duur is overeengekomen, wordt het platform ter beschikking gesteld voor de duur van de huur, althans, indien sprake is van een bestendige handelsrelatie, voor de duur van die handelsrelatie.

 

18. Het platform wordt ter beschikking gesteld tegen de overeengekomen vergoeding, althans de op de actuele tarieflijst vermelde vergoeding.

 

19. Huurder mag het platform alleen gebruiken voor eigen interne bedrijfsdoeleinden. Huurder mag het platform niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij die derden is te beschouwen als hulppersoon van huurder.

 

20. Huurder dient de door verhuurder verstrekte authentificatiemiddelen om toegang te krijgen tot het platform strikt geheim te houden. Verhuurder mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de authenticatiemiddelen gekoppeld aan een bepaalde huurder, ook daadwerkelijk (een medewerker van) die huurder is. Indien huurder vermoedt of weet dat de authentificatiemiddelen niet langer geheim zijn, zal zij verhuurder daarover ogenblikkelijk informeren.

 

21. Het platform wordt “as is” aangeboden, dat wil zeggen zonder enige garantie ten aanzien van de geschiktheid van het platform voor enig (specifiek) doel en zonder de garantie dat eventuele fouten zullen worden verholpen of functionaliteiten zullen worden toegevoegd dan wel behouden.

 

22. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform berusten bij verhuurder althans haar licentiegevers. Huurder verkrijgt slechts een tijdelijk gebruiksrecht op het platform.

 

23. Verhuurder kan niet garanderen dat het platform te allen tijde beschikbaar is voor huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor het platform tijdelijk buiten gebruik te stellen in het kader van onderhoud, aanpassing of verbetering.

 

24. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het platform of uit het gebruik van op het platform aangeboden diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op het platform verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het platform.

 

Hoofdstuk II: verwerking persoonsgegevens platform

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, naast hoofdstuk I, van toepassing voor zover verhuurder - al dan niet via het in het vorige hoofdstuk bedoelde platform - persoonsgegevens verwerkt waarvoor huurder (verwerkings)verantwoordelijk is.

 

25. Verhuurder wordt als bewerker als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschouwd.

 

26. De verwerking van persoonsgegevens door verhuurder zal beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden. Verhuurder zal de gegevens overigens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van huurder dan wel voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is.

 

27. Verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting verhuurder tot verdere opslag verplicht.

 

28. Verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens vertrouwelijkheid in acht neemt.

 

29. Verhuurder zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en huurder de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.

 

30. Verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.

 

31. Verhuurder zal huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbeuk in verband met persoonsgegevens en huurder in dat kader van alle relevante (aanvullende) informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Verhuurder zal de inbreuken en alle in dat kader relevante feiten en omstandigheden omtrent de inbreuk documenteren.

 

32. Verhuurder zal huurder bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op huurder rusten.

 

33. Verhuurder zal voorts alle noodzakelijke informatie die nodig is om de nakoming van wettelijke verplichtingen aan te (kunnen) tonen op eerste verzoek van huurder ter beschikking stellen. Verhuurder zal in dat kader ook audits/inspecties door de huurder of een daartoe ingeschakelde derde toestaan.